Algemene voorwaarden

Codrive systems privacy beleid

Informatie die we verzamelen

Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt

  • persoons-en adresgegevens
  • gegevens betreffende de rijbewijzen 
  • digitale handtekeningen

Informatie die we verzamelen, gebruiken we

Intern voor onze lesadministratie en boekhouding (die ook conform de privacy wetgeving werkt)

Beveiligingsbeleid

Uw gegevens worden elektronisch bewaard in een backoffice systeem. Toegang tot dit systeem is beveiligd met paswoorden. 
Bij datalekken verwittigen wij u onmiddellijk, net als onze IT-afdeling en de bevoegde overheidsdiensten.

Uw rechten

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, wij sturen u deze via pdf op.
  • laten updaten / aanpassen indien nodig.
  • te laten wissen. Wij zijn door de overheid echter verplicht om bepaalde gegevens minstens 36 maanden bij te houden.

Mails

Wij zullen u in de toekomst enkel mails sturen betreffende kwaliteitscontrole en uw feedback i.v.m. onze geboden diensten. Zodra deze zaken zijn afgerond, sturen wij u geen mails meer.

 

Gebruiksvoorwaarden

1. De Web-applicatie wordt in licentie gegeven

1.1. U wordt een licentie verleend om de web-applicatie te gebruiken, zoals beschreven in deze Voorwaarden, maar u verwerft niet het eigendom van de Web-applicatie. Indien u niet handelt overeenkomstig deze Voorwaarden, kunnen wij de aan u onder deze Voorwaarden verleende licentie beëindigen, wat betekent dat u niet langer het recht hebt de Web-applicatie te gebruiken.

2. Beperkingen inzake uw gebruik van de Web-applicatie

2.1. Uw licentie om de Web-applicatie te gebruiken is een niet-exclusieve, nietoverdraagbare persoonlijke licentie uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 2.2. U mag zonder uitdrukkelijke toestemming van ons de Web-applicatie niet commercieel gebruiken, deze uitzenden, kosten voor het gebruik ervan in rekening brengen of deze op enigerlei andere wijze openbaar maken. 2.3. U mag geen enkel deel van de Web-applicatie in lease geven, verhuren, in sub licentie geven, publiceren, modificeren, adapteren of vertalen. 2.4. U mag de Web-applicatie niet emuleren. 2.5. Voor zover dit rechtens is toegestaan mag u geen enkel deel van de Webapplicatie nabouwen, decompileren, demonteren of kopiëren, eventuele daarvan afgeleide werken maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode van de web-applicatie een broncode te vormen.

3. Doorverkoop

U mag de Web-applicatie niet doorverkopen tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog door de uitgever zelf.

4. Feedback en Bètaversies

We zijn blij met uw ideeën en feedback over onze services en producten, doch u dient ons alleen uw eigen ideeën en feedback toe te sturen. Door uw ideeën en feedback aan ons te sturen, draagt u het eigendomsrecht ervan op ons over, ongeacht of wij deze wel of niet implementeren. U zult niet betaald worden of enigerlei compensatie ontvangen voor uw ideeën of feedback.

5. Applicatie-updates en einde van de service

De Web-applicatie kan op gezette tijden geüpdatet worden, wat mogelijk het toevoegen of verwijderen van functionaliteit kan inhouden.

6. Wijzigen van deze Voorwaarden en ons recht om onze contracten met u over te dragen

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in onze Voorwaarden. Indien de wijzigingen van essentiële aard zijn, zullen we u vragen een nieuwe versie van deze Voorwaarden te accepteren. Indien de wijzigingen niet van essentiële aard zijn, zullen we u vragen een nieuwe versie te accepteren of verwittigen wij u op redelijke termijn over deze wijzigingen. Indien u na een dergelijke kennisgeving doorgaat de Web-applicatie te gebruiken, betekent dit dat u instemt met de wijzigingen. U kunt de eerder aangeschafte Webapplicatie niet blijven gebruiken indien u niet alle wijzigingen accepteert. 
Het is ons toegestaan onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en elk contract tussen u en ons onderhevig aan deze Voorwaarden te allen tijde zonder uw toestemming over te dragen. We zullen u echter op de hoogte stellen indien wij van plan zijn dit te doen. Het is u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen.

7. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden

Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij en u het erover eens dat deze Voorwaarden, het onderwerp en de opstelling ervan en enig geschil dienaangaande, onderworpen zullen zijn en uitgelegd en geïnterpreteerd zullen worden conform het Belgisch recht en dat de Belgische rechtbanken een exclusieve jurisdictie hebben.

8. Betaling

Betaling voor onze diensten gebeurt op maandelijkse basis via uw gewenste betaalmethode op ons rekeningnummer BE54 9795 3064 7797. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt het gebruiksrecht van de Web-applicatie opgezegd.

©2020 - Codrive Systems - Web design: Silke Joosens